+420 732 744 679 akompas@akompas.cz

AKOMPAS BRNO

NEBANKOVNÍ PŮJČKA A ÚVĚR BEZ ZÁSTAVY

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o jejich zpracovávání

Souhlasem z on-line formuláře na webové stránce: https://akompas.cz/ uděluji souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů (včetně údajů vyplývajících z mého občanského průkazu, cestovních průkazů či dokladu ohledně mé bonity, nebo mých majetkových poměrů, byl-li mnou takový průkaz či doklad poskytnut) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění společnosti:

Název: AKompas s.r.o.
IČ: 29367191
Se sídlem: Fibichova 814/55, Brno 612 00
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 75816
T: 732 744 679
Email: akompas@akompas.cz
Web: https://akompas.cz
jako správci osobních údajů ve smyslu shora uvedených právních předpisů (dále jen správce).

Souhlas uděluji správci za účelem nabízení a informování o produktech a službách společnosti, popřípadě k jiným marketingovým aktivitám (včetně vedení databáze žadatelů o služby správce), zejména k zasílání obchodních sdělení formou SMS na mobilní telefon, dále pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění, dále k posouzení žádosti o poskytnutí půjčky a dále za účelem prověření mé bonity, úvěruschopnosti a platební morálky (a to i opakovaně).

Osobními údaji dle tohoto prohlášení se rozumí zejména:
– jméno, příjmení, rodné příjmení
– datum narození, rodné číslo, místo a země narození
– adresa bydliště, adresa pro doručování, e-mailová adresa, telefonní číslo
– číslo občanského průkazu či cestovního průkazu
– bankovní spojení a číslo účtu
– osobní údaje, které jsou nutné k posouzení mé bonity, úvěruschopnosti a platební morálky, získané z níže uvedených databází, či evidencí a údaje, které vypovídají o mé bonitě, úvěruschopnosti a platební morálce, které jsem sdělil/a či sdělím správci, nebo které správce získal či získá v souvislosti splněním, případně neplněním smlouvy o půjčce (zejména údaje o mých příjmech, o zaměstnavateli, údaje o mých majetkových poměrech) a dále údaje ohledně platnosti, odcizení a ztráty občanského či cestovního průkazu, které správce získá dotazem na příslušnou databázi vedenou Policií České republiky.

Dále prohlašuji, že jsem seznámen/a a zároveň souhlasím s tím, aby správce za použití mých osobních údajů aktivně získával mé osobní údaje (a to i opakovaně) z veřejných zdrojů, a to z insolvenčního rejstříku (ISIR), z příslušného katastru nemovitostí (CZUK), z Centrální evidenci exekucí (CEE) a ověřoval tak moji bonitu, úvěruschopnost a platební morálku s tím, že souhlasím s tím, aby správce takto získané osobní údaje za výše popsaným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával.

Dále prohlašuji, že jsem byl/a správcem poučen o svých právech vyplývajících z platných předpisů na ochranu osobních údajů a jsem si vědom/a, že jako subjekt údajů mám právo:

+ požádat správce o poskytnutí informace o zpracování mých osobních údajů a citlivých údajů;

+ aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje či doplnil neúplné osobní údaje, které se mě týkají, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

+ aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají s tím, že správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

+ aby správce omezil zpracování mých osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

+ získat osobní údaje, které se mě týkají, jenž byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

+ kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným prohlášením doručeným správci;

+ domnívám-li se, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou mých osobních údajů, podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Beru na vědomí, že správce může za v tomto dokumentu uvedeným účelem v plném rozsahu zpřístupňovat a předávat mé osobní údaje všem smluvním partnerům správce. Beru také na vědomí, že bez mého souhlasu je správce povinen předat mé osobní údaje v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývající pro správce z platných právních předpisů.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů správce využívá odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívá technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracuje pouze proškolená osoba.

Kontaktní údaje

S jakýkoliv dotazy ohledně tohoto dokumentu nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, je možné správce kontaktovat e-mailem na: akompas@akompas.cz nebo na telefonní číslo: 732 744 679.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně na dobu neurčitou. Současně souhlasím s pořízením a uchováváním kopie mého občanského průkazu, cestovního průkazu nebo jiného dokladu, byl-li mnou takový předložen za výše specifikovaným účelem zpracování mých osobních údajů.